YLEISET EHDOT

1. SOPIMUS

1.1 Soveltamisala, sopimusosapuolet sekä käytetyt termit

Näitä ehtoja sovelletaan sopimukseen (majoitussopimus) WeHost Oy:n (jäljempänä WeHost) ja palvelua käyttävän Asiakkaan välillä.

Asiakas ja WeHost soveltavat näitä ehtoja sekä majoituspaikan omia sääntöjä palvelun tarjoamiseen ja varaamiseen liittyvissä asioissa. Näiden ehtojen lisäksi varauksiin ja palveluiden tarjoamiseen sovelletaan Suomen lakia.

Sopimusosapuolilla tai osapuolilla tarkoitetaan Asiakasta ja WeHostia.

Asiakkaalla tarkoitetaan asiakasta henkilökohtaisesti sekä sellaista luonnollista henkilöä, joka edustaa Asiakasta.

Majoitusyksiköllä tarkoitetaan sopimuksen kohteena olevaa asuntoa, sen irtaimistoa ja asuntoon kuuluvaa kiinteistöä.

1.2. Asiakkaan vastuu

Riippumatta siitä, kuka käyttää majoituspalvelua, Asiakas on vastuussa sopimusvelvoitteiden täyttämisestä. Mikäli Asiakas ei käytä majoituspalvelua itse, hänen on huolehdittava, että vieras saa tiedon kaikista majoituksen käyttöön liittyvistä säännöistä ja määräyksistä.

Henkilö, joka allekirjoittaa majoitussopimuksen tai varaa palvelun, on vastuussa sopimusvelvoitteiden täyttämisestä. Asiakas on velvollinen toimittamaan tarvittavat henkilökohtaiset tiedot ja yhteystiedot WeHostille niitä pyydettäessä.

1.3. Sopimusaika

Asiakkaan tekemä varaus on sitova, kun majoitussopimuksesta on sovittu kirjallisesti. Kirjalliseksi sopimukseksi katsotaan varauksen tekeminen esimerkiksi sähköpostitse.

Sopimus tehdään määräaikaiseksi.

2. MAKSUT

2.1. Majoitusmaksut

Sitovan sopimuksen laatimisen jälkeen Asiakkaalla on velvollisuus maksaa majoitussopimuksen mukaiset maksut eräpäivään mennessä.

WeHostilla on oikeus laskuttaa Asiakasta kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat sopimusvelvoitteiden noudattamatta jättämisestä.

2.2. Maksun myöhästymisestä seuraavat maksut

Maksumuistutuksesta peritään 5,00€ / lähetetty maksumuistutus.

Myöhästyneestä laskusta peritään viivästyskorkoa Suomen korkolain mukaisesti.

2.3. Sakkomaksut

Hukkuneesta avaimesta peritään 70,00€ sakkomaksu / avain.

Tupakoinnista asunnon sisällä peritään 400,00€ sakkomaksu.

Aiheettoman palohälytyksen aiheuttamisesta peritään 900,00€ sakkomaksu.

Mikäli vieras ei ole poistunut asunnosta määräaikaan mennessä, peritään taloudenhoitajan odotusmaksua 10,50€ / 30 min.

2.5. Peruutusmaksut

Mikäli Asiakas peruuttaa majoitussopimuksen 2 viikon sisään majoituksen sovitusta alkamisajankohdasta, hän on velvollinen korvaamaan WeHostille peruutusmaksuna 50% majoitussopimuksessa määritetystä summasta.

Mikäli Asiakas peruuttaa majoitussopimuksen 48 tunnin sisällä majoituksen sovitusta alkamisajankohdasta, hän on velvollinen korvaamaan WeHostille majoitussopimuksessa määritetyn summan kokonaisuudessaan.

3. MAJOITUS

3.1. Vieraan tiedot

Asiakkaan on ilmoitettava majoituspaikassa yöpyvän vieraan oikeat henkilökohtaiset tiedot ja yhteystiedot ennen tämän saapumista. Vieraan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella.

Jos Asiakas tai vieras kieltäytyy antamasta pyydettyä tietoja, WeHostilla on oikeus olla luovuttamatta avaimia Asiakkaalle tai oikeus purkaa majoitussopimus. Asiakas on kuitenkin edelleen velvollinen täyttämään sopimusvelvoitteensa.

Mikäli Asiakas toimittaa virheellisiä tietoja majoituspaikassa yöpyvästä vieraasta, hän on velvollinen korvaamaan kaikki virheellisistä tiedoista aiheutuvat välittömät kustannukset.

3.2. Majoitusyksiköiden yleiset säännöt

Majoitusyksikköä voidaan käyttää tavanomaiseen oleskeluun ja yöpymiseen. Majoitusyksikköä tai sen osaa ei saa luovuttaa muiden käyttöön, ellei asiasta ole sovittu kirjallisesti WeHostin kanssa etukäteen.

Vieraan tulee hoitaa majoitusyksikköä ja sen irtaimistoa huolellisesti ja käytettävä asuntoa, irtaimistoa sekä siihen liittyvää kiinteistöä vain tavanomaiseen tarkoitukseen.

Juhlien järjestäminen majoitusyksikössä on kielletty.

Häiriön aiheuttaminen majoitustiloissa tai lähiasukkaille on kielletty. Majoittuessa majoitusyksikössä vieraan on noudatettava majoitusyksikön omia sääntöjä, kiinteistön omia sääntöjä sekä viranomaisten antamia sääntöjä Suomen lain mukaisesti. Jokaisen majoitusyksikön omat säännöt löytyvät asiakasportaalista, jonka linkki lähetetään varauksen yhteydessä Asiakkaalle sähköpostitse.

Tupakointi, voimakkaiden hajusteiden käyttö, joka saattaa haitata seuraavaa yöpyjää, lemmikkieläimet sekä kaikki rikolliset toimet ovat majoitusyksikössä kiellettyjä. WeHostilla on oikeus laskuttaa Asiakasta edellä mainituista toimista tai syistä syntyneistä siivouskustannuksista tai muista kustannuksista.

Avainten kopiointi ja teettäminen on ehdottomasti kielletty.

Majoitusyksikössä edellytetään hiljaisuutta klo 22-07. Majoitusyksikköön ei tule päästää ylimääräisiä henkilöitä klo 21 jälkeen.

Asiakkaan on myös huolehdittava, että

 • Majoitusyksikkö ja asunnon irtaimisto ovat siistissä kunnossa

 • Jätteistä huolehditaan asianmukaisesti ja jätteet sijoitetaan niille varattuihin roska-astioihin

 • Valot, sähkölaitteet ja vesihanat ovat suljettuna ennen asunnosta poistumista tai nukkumaanmenoa

 • Ovet ja ikkunat ovat suljettuina ja lukittuina ennen asunnosta poistumista

 • Avaimia ja ovikoodeja ei luovuteta kolmansien osapuolien haltuun tai tietoon, eikä niitä hukata

Asuntoon ei saa tehdä korjauksia tai muutoksia ilman asunnon omistajan suostumusta ja WeHostille ilmoittamista.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen katsotaan sopimusrikkomukseksi, jolloin WeHostilla on oikeus poistaa vieras välittömästi majoituspaikasta. Tällaisessa tapauksessa Asiakkaalla tai vieraalla ei ole oikeutta saada palautusta, korvausta tai alennusta sopimushinnasta. Asiakas tai vieras on kuitenkin velvollinen maksamaan jäljellä olevat sopimusmaksut sekä korvaamaan mahdollisista vahingoista syntyneet kustannukset.

3.3. Henkilökohtaiset tavarat

WeHost ei ole velvollinen huolehtimaan majoituspaikkaan jätetystä Asiakkaan tai vieraan henkilökohtaisesta omaisuudesta.

3.4. WeHostin ja asunnon omistajan oikeus vierailla majoituspaikassa majoituksen aikana

Vieras on velvollinen päästämään WeHostin edustajan tarkastamaan majoitusyksikön kunnon tai valvomaan asuntoon kohdistuvia korjaustoimenpiteitä majoituksen aikana. Jos katsotaan tarpeelliseksi, WeHostin edustaja tai asunnon omistaja on päästettävä majoitusyksikköön myös muita toimia varten ilman vieraan nimenomaista suostumusta.

WeHostin on ilmoitettava vierailusta Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa. Mikäli Asiakas tai vieras on pyytänyt WeHostia toimittamaan asuntoon lisäpalveluita, ei WeHostilla ole välttämättä mahdollisuutta ilmoittaa lisäpalveluihin liittyvästä vierailusta etukäteen.

4. ASIAKKAAN VASTUU

4.1. Vastuu vahingoista ja häiriöstä

Asiakas on velvollinen korvaamaan WeHostille kaikki Asiakkaan, vieraan tai majoitusyksikössä heidän luvallaan oleskelleen henkilön aiheuttamat vahingot täysimääräisesti.

Vahingot on korvattava, mikäli ne ovat syntyneet tarkoituksellisesti, huolimattomuudesta tai huolenpidon ja huomion puutteesta majoitusyksikköä kohtaan.

Asiakkaan on korvattava majoituspaikan irtaimistolle tapahtunut vahinko tai irtaimiston hukkuminen. Asiakkaan on korvattava majoitusyksikköön kohdistuva lisäsiivous ja epätavallinen siivous.

Asiakkaan on ilmoitettava vahingoista välittömästi WeHostille. Ilmoituksen laiminlyönti johtaa Asiakkaan täysimääräiseen vastuuseen ilmoittamisen viivästymisestä välittömästi seuraavista vahingoista.

4.2. Normaali kulutus

Asiakkaalla on oikeus käyttää majoituspaikan vettä, sähköä, lämmitystä, internetiä sekä muita vastaavia palveluita normaalin kulutuksen mukaisesti. Normaaliksi kulutukseksi katsotaan tavallisen kotitalouden kulutus.

Mikäli kulutus menee huomattavasti yli normaalin tai edellä mainittuja palveluita käytetään vääriin tarkoituksiin, on Asiakas velvollinen korvaamaan normaalin kulutuksen yli menevät kustannukset.

5. WEHOSTIN VASTUU

5.1. Palvelun tarjoaminen ja lisäpalvelut

WeHostilla on velvollisuus varmistaa majoituspaikan saatavuus Asiakkaalle majoitussopimuksen mukaisesti. WeHost toimittaa Asiakkaan kanssa sovitut lisävarusteet ja lisäpalvelut majoitusyksikköön ennen majoitussopimuksen alkamista. Vaikka Asiakas ei käytä pyytämiään lisävarusteita tai lisäpalveluita, Asiakkaalla on velvollisuus maksaa pyytämistään palveluista.

5.2. Vaihtoehtoinen majoitus

Jos WeHost ei poikkeuksellisesta syystä kykene tarjoamaan varattua majoitusyksikköä, sillä on velvollisuus mahdollisuuksien mukaan tarjota Asiakkaalle mahdollisimman samankaltaista majoitusvaihtoehtoa ilman lisäkustannuksia. Mikäli Asiakas ei hyväksy vaihtoehtoista majoitusta, WeHost korvaa Asiakkaalle majoitussopimuksessa mainitun täyden hinnan.

5.3. Vikailmoitukset ja korjaustoimenpiteet

Kaikki ilmoitukset tai valitukset majoitusyksikön puutteista on tehtävä kirjallisesti ja viimeistään 24 tunnin kuluessa vierailun alkamisajankohdasta WeHostille. WeHost on velvollinen huolehtimaan vian tai puutteen korjaamisesta kohtuullisen ajan kuluessa ilmoituksesta.

Mikäli vian tai puutteen korjaaminen viivästyy WeHostin toimesta, Asiakkaalla on oikeus kohtuulliseen korvaukseen, kuitenkin enintään 20% hyvitykseen majoitussopimuksen hinnasta. Kohtuullista korvausta sovittaessa otetaan huomioon vian tai puutteen laatu ja suuruus sekä myöhästymisestä koitunut haitta.

5.4. Vastuu vahingoista ja vastuun rajoittaminen

Jos asiakkaan pääsy majoitusyksikköön viivästyy WeHostista johtuvan virheen vuoksi tai majoituksen luvattu taso on olennaisesti huonontunut, eikä virhettä ole WeHostin toimesta korjattu, Asiakkaalla on oikeus kohtuulliseen korvaukseen. Kohtuullista korvausta sovittaessa otetaan huomioon virheen laatu ja suuruus sekä myöhästymisestä koitunut haitta.

WeHost ei ole kuitenkaan vastuussa epäsuorasta tai välillisestä vahingosta tai menetyksestä.

Asiakas ei ole oikeutettu korvaukseen, mikäli WeHost pystyy osoittamaan, että virhe tai viivästys on johtunut ylivoimaisesta esteestä (kohta 5.5.).

5.5. Ylivoimainen este

Ylivoimaisena esteenä pidetään vesivahinkoa, tulipaloa, lakkoa, onnettomuutta, luonnonkatastrofia, energian saannin keskeytystä, vesi- ja viemäriongelmia, lämmitysongelmia, Internet-yhteyden keskeytyksiä ja korjauksia sekä muita vastaavia kolmannen osapuolen tekemiä huoltotoimenpiteitä tai muita vastaavia toimenpiteitä.

Ylivoimaisena esteenä pidetään myös viranomaisen ja kiinteistöön liittyvien yksityisten toimijoiden tekemiä velvoittavia määräyksiä, jotka eivät johdu WeHostin välittömästä toiminnasta.

6. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

6.1. WeHostin oikeus purkaa sopimus

WeHostilla on oikeus purkaa sopimus välittömästi seuraavissa tapauksissa:

 • Asiakas ei maksa sopimusmaksua

 • Asiakas tai kolmas osapuoli joka on suostunut maksamaan sopimusmaksun, on ilmoitettu konkurssiin tai on selvästi maksukyvytön tai hänen maksukykynsä on olennaisesti alentunut

 • Majoitusyksikön käyttöoikeus on luovutettu kolmannelle osapuolelle ilman WeHostin suostumusta

 • Häiriön aiheuttaminen

 • Majoitusyksikön tai irtaimiston tarkoituksellinen vahingoittaminen tai selvästä huolimattomuudesta johtuva majoitusyksikön tai irtaimiston vahingoittuminen

 • WeHostin, majoitusyksikön sekä kiinteistön sääntöjen ja määräysten noudattamatta jättäminen

 • Rikollisten toimien tekeminen majoitusyksikössä tai majoitusyksikön hyödyntäminen rikollisiin tarkoituksiin

 • Majoitusyksikön käyttö muihin kuin tavanomaiseen käyttöön tai yöpymiseen, sekä jatkuvasti ulkopuolisten vieraiden majoittuminen majoitusyksikössä

6.2. Asiakkaan oikeus purkaa sopimus

Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus, jos WeHost rikkoo olennaisesti näitä sopimusvelvoitteita.

Sopimuksen purkaminen tehdään kirjallisesti ja osapuolet sopivat yhdessä purkamisen ehdoista.

7. SOPIMUKSEN OSITTAINEN PÄTEMÄTTÖMYYS JA MITÄTTÖMYYS

Jos lainsäädännön muutoksista, viranomaisen määräyksistä tai muista vastaavista seikoista johtuu, että osa sopimuksesta tulee osittain pätemättömäksi tai mitättömäksi, muiden sopimuksen osien katsotaan kuitenkin olevan edelleen voimassa.

8. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA RIITOJEN RATKAISU

Kaikki Asiakkaan ja WeHostin välillä olevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluin.

Näihin sopimusehtoihin ja palvelun toimittamiseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Osapuolten kansalaisuudesta ja oikeudellisesta asemasta riippumatta kaikki WeHostin ja Asiakkaan väliset riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.